rent4event.lv

Noma

SIA „KROKODILI”  Rent4event nomas sistēma ir radīta, lai Jūs varētu vienmēr redzēt jaunāko un aktuālāko informāciju par mūsu piedāvāto inventāru un pakalpojumiem, to cenām, kā arī ērti veikt pasūtījumumus Jūsu datorā.

 

Mēs gribētu pievērst Jūsu īpašu uzmanību uz sekojošiem nomas noteikumiem:

 

* Lai nerastos pārpratumi nododot iznomāto inventāru, lūgums inventāra nomāšanas laikā esat saudzīgi pret to - nelauziet, nededziniet utt. Nomas inventārs ir jānodod tīrs, sauss un nesabojāts (tādā pašā lietošanas stāvoklī kādā saņēmāt) pretējā gadījumā tiks piemērotas apkopes/remonta vai kavējuma maksas

 

* Nododat nomas inventāru savlaicīgi - saskaņā ar līgumu. Pretējā gadījumā Jūsu neizdarība var gan izjaukt citu cilvēku atpūtu, gan palielināt Jūsu izmaksas

 

* Plānojiet savu atpūtu laikus un rezervējiet Jums vēlamo inventāru savlaicīgi.

 

 

Nomas noteikumi nosaka kārtību kādā SIA „KROKODILI” iznomā inventāru un citus priekšmetus juridiskām personām un privātpersonām. Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināts katrs nomnieks pirms līguma saistibu parakstīšanas un nomas priekšmetu saņemšanas un tie ir saistoši nomniekam no Nomas līguma parakstīšanas brīža.

 

SIA „KROKODILI” Noma pieņem pasūtījumus katru darba dienu no 9:00 – 17:00 pa telefonu 26090825 vai arī e-pastu: noma@krokodili.lv

 

 

NOMAS NOTEIKUMI

 

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

1.1. Inventārs — Iznomātāja īpašumā un/vai valdījumā esošās lietas, iekārtas, spēles utt.. Īpašuma tiesības uz Inventāru visā šī Nomas perioda darbības laikā saglabājas Iznomātājam.

 

2. NOMAS PRIEKŠMETS

2.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā Inventāru saskaņā ar nomas Līgumu, Līguma pielikumiem un pieņemšanas-nodošanas aktiem, saskaņā ar Līgumā un Civillikuma 2112. - 2156 pantos noteikto kārtību.

2.2. Iznomātājs var sniegt Nomniekam citus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomātā Inventāra transportēšanu, uzstādīšanu, demontāžu, Inventāra remontdarbiem, utt.. Iznomātājs var pārdot Inventāru un citus materiālus Nomniekam, izrakstot rēķinus.

 

3. INVENTĀRA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS UN ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Inventāru, pamatojoties uz Inventāra nomas Tāmi un pieņemšanas – nodošanas aktu, kuros norāda:

3.1.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;

3.1.2. Inventāra nomas cenu par dienu/stundu, bez PVN;

3.1.3. Inventāra nodošanas – pieņemšanas laiku (diena, mēnesis, gads);

3.1.4. Inventāra piegādes (izmantošanas) vietu (adrese);

3.1.5. Papildpakalpojumu izmaksas.

 

3.2. Nomnieks atgriež un Iznomātājs pieņem Inventāru, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:

3.2.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;

3.2.2. Inventāra pieņemšanas - nodošanas laiku (diena, mēnesis, gads);

3.2.3. Inventāra pieņemšanas - nodošanas vietu (adrese);

3.2.4. Inventāru, kas ir ar defektiem (bojājumiem) un/vai trūkumiem, ja tādi tiek konstatēti.

 

4. NOMAS TERMIŅŠ

4.1. Inventārs tiek nodots Nomniekam atlīdzības lietošanā uz minimālo nomas termiņu (skat. 4.3.punktu). Ilgtermiņa nomas cenas tiek noteiktas akciju veidā un tiek publicētas lapā www.rent4.lv.

4.2. Nomas termiņš beidzas dienā, kad Inventārs ir atgriezts Iznomātājam.

4.3. Minimālais inventāra nomas termiņš – viena diena (24 h)

 

5. NOMAS MAKSA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN SANKCIJAS

5.1. Līdzēji vienojas, ka nomas maksa, kā arī maksa par citiem pakalpojumiem tiek noteikta Inventāra nomas Tāmē.

5.2. Nomas maksa par inventāra izmantošanu tiek aprēķināta par visām kalendārajām dienām, kuru laikā Inventārs atrodas pie Nomnieka.

5.3. Maksājumi par Inventāra nomu pilnā apmērā veicami līdz Inventāra saņemšanai, termiņos, kas tiek norādīti Iznomātāja izrakstītajos rēķinos.

5.4. Nomnieks visus rēķinus apmaksā ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu — līdz rēķinā norādītajam datumam vai arī skaidrā naudā Iznomātāja kasē.

5.5. Par katru maksājuma kavējumu Iznomātājam ir tiesības piedzīt no Nomnieka kavējuma procentus 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu. Turklāt visi maksājumi bez papildus brīdinājuma vispirms tiek ieskaitīti kavējuma procentu dzēšanai un tikai pēc tam parāda apmaksai.

5.6. Kavējuma procentu samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma izpildīt citas saistības un atlīdzināt Iznomātājam ar savu darbību vai bezdarbību nodarītos zaudējumus.

5.7. Gadījumā, ja notika Inventāra bojāšana, bojāeja, zādzība, vai zudums, nomas maksu Iznomātājs aprēķina līdz dienai, kad Nomnieks apmaksā Iznomātājam radītos zaudējumus. \

5.8. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt drošības naudas iemaksu 50% apmērā no nomas priekšmeta vērtības.

 

6. NOMNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. Nomnieka pienākums ir nodrošināt Iznomātāja pārstāvja piekļūšanu inventāra lietošanas vietai, ja Iznomātājs vēlas to apskatīt vai pārbaudīt Inventāra tehnisko stāvokli un kā tas tiek lietots. Inventāra apskates un uzraudzības laikā konstatētie pārkāpumi, tai skaitā Inventāra defekti (bojājumi) un trūkumi tiek fiksēti ar aktu. Nomnieka pienākums ir atlīdzināt ar aktu konstatētos defektus un trūkumus, ja vien tie nav radušies Iznomātāja vainas vai rīcības dēļ.

6.2. Gadījumā, ja Inventāram, kuru Nomnieks pieņēmis lietošanā no Iznomātāja atklājas slēpti trūkumi, defekti, kuri netika konstatēti parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu Nomnieka pienākums ir nekavējoties paziņot Iznomātājam par trūkumiem vai defektiem (bojājumiem), kurus tas atklājis un, ja tie ir pamatoti, tad Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš šos trūkumus un defektus Līdzēju rakstiski saskaņotā termiņā. Punktā 6.2. minētājā gadījumā inventāra remonta laikā Nomnieks nemaksā remontējamo Inventāra nomas maksu. Gadījumā, ja šeit noteiktajā termiņā Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par atklātiem slēptiem trūkumiem vai defektiem, Nomnieks zaudē tiesības pieteikt tos vēlāk un/vai pamatot ar tiem savus nākotnē celtos iebildumus, prasības un pretenzijas.

6.3. No Inventāra nodošanas brīža Nomniekam, Nomnieks ir materiāli atbildīgs par visiem riskiem, tajā skaitā, bet ne tikai, Inventāra bojāeju, zādzību u.tml. Nomnieks ir atbildīgs par Inventāra savlaicīgu atdošanu Iznomātājam atbilstoši šim Līgumam. Nomnieks nodrošina visus nepieciešamos drošības pasākumus nomas termiņa laikā, lai nepieļautu Inventāra nonākšanu trešo personu valdījumā.

6.5. Nomniekam ir pienākums ievērot visas spēkā esošās Inventāra lietošanas un darba drošības instrukcijas un prasības, atbilstoši LR likumdošanai, kā arī kārtīgi un rūpīgi lietot un uzturēt lietošanā saņemto Inventāru; segt visus izdevumus, kādi nepieciešami Inventāra normālai darbībai tā lietošanas laikā. Iznomātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām Inventāra nepareizas ekspluatācijas rezultātā,  neievērojot Inventāra lietošanas noteikumus un gadījumos, ja Inventāru ir izmantojušas personas, kurām saskaņā LR normatīvajiem aktiem nav tādu tiesību.

6.6. Nomniekam ir pienākums izmantot un kontrolēt Inventāra izmantošanu mērķiem, kuriem Inventārs ir paredzēts.

6.7. Nomniekam nav tiesības bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas pārvietot Inventāru uz citu lietošanas vietu vai nodot Inventāru lietošanā tālāk trešajām personām.

6.8. Nomniekam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Iznomātāju par Inventāra bojājumu, zādzību vai zudumu; kā arī par gadījumiem, ja pret Nomnieku ierosināta maksātnespējas lieta, vai arī Nomnieks faktiski ir kļuvis maksātnespējīgs vai arī uzsācis likvidāciju.

6.9. Inventāra bojāejas, zādzības vai pazušanas gadījumā Nomniekam ir pienākums patstāvīgi atlīdzināt Iznomātājam Inventāra vērtību, kā arī valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli. Inventāra sabojāšanas gadījumā Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Inventāra remonta izdevumus. Atlīdzināšana notiek saskaņā ar piestādītiem rēķiniem tajos norādītajos termiņos un apmērā.

6.10. Nododot Inventāru, Nomniekam ir pienākums atgriezt to Iznomātājam tīru un visādā ziņā tādā pat stāvoklī, kādā tas tika saņemts. Visus izdevumus, kas Iznomātājam būs radušies sakarā ar Inventāra tīrīšanu apmaksā Nomnieks.

6.11. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi maksāt nomas maksu par Inventāra lietošanu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.12. Viss Nomniekam iznomātais Inventārs ir Iznomātāja īpašums un Nomniekam nav tiesību to apgrūtināt un atsavināt. Gadījumā, ja jebkura trešā persona vērš piedziņu, apķīlā, jebkādā citā veidā vēlās apgrūtināt vai panākt to, Nomnieka pienākums nekavējoties (1 dienas laikā) rakstiski un mutiski par to paziņot Iznomātājam.

6.13. Gadījumā, ja Nomnieks atsakās no Inventāra tā transportēšanas laikā, Nomniekam jāapmaksā transportēšanas izdevumus.

 

7. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

7.1. Iznomātājs pirms Inventāra nodošanas nomas lietošanā ir tiesības noteikt Nomniekam drošības naudas iemaksu, kā arī vispār atteikt Nomniekam izsniegt Inventāru. Drošības nauda var tikt izmantota Nomnieka kavēto rēķinu apmaksai, kā arī neatgrieztā, bojātā Inventāra vērtības apmaksai. Drošības nauda neatbrīvo Nomnieku no pienākuma saistību neizpildes rezultātā maksāt Iznomātājam kavējuma procentus par kavētiem maksājumiem, kā arī zaudējumu atlīdzības pienākuma.

7.2. Ja Nomnieks noteiktajā kārtībā ir atgriezis Iznomātājam pilnībā Inventāru un ir veicis visu Iznomātāja rēķinu apmaksu, Nomnieka iemaksātā drošības nauda pilnībā tiek atmaksāta Nomniekam.

7.3. Pēc Nomnieka pieprasījuma Iznomātājs Inventāra izmantošanas vietā vai ar sakaru starpniecību sniedz konsultācijas par jautājumiem, kas tieši saistīti ar iznomāto Inventāra lietošanu.

7.4. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam Inventāra lietošanas procesā vai to pielietošanas rezultātā.

7.5. Iznomātājam ir tiesības pirms, kā arī pēc Inventāra nodošanas Nomniekam, iepazīties ar Inventāra tehnisko stāvokli un lietošanas vietu, kā arī pārbaudīt, vai tā atbilst drošības noteikumiem.

7.6. Iznomātājam ir tiesības visā nomas perioda darbības laikā kontrolēt, kā Nomnieks pilda nomas noteikumus.

7.7. Gadījumā, ja Nomnieks ir pārkāpis nomas noteikumus, it sevišķi nokavējis rēķinu apmaksu, vai gadījumā, ja tiek apdraudētas Iznomātāja īpašuma tiesības uz Nomniekam nodotu Inventāru, vai gadījumā, ja pastāv pamatotas šaubas par Nomnieka spēju turpināt pildīt ar nomas Līgumu uzņemtās saistības, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no Nomnieka tam nomā nodoto Inventāru vai nekavējoties patstāvīgi savākt visu Inventāru no Nomnieka lietošanas vietām.

7.8. Gadījumā, ja pēc Iznomātāja pieprasījuma Nomnieks neatgriež nomā saņemto Inventāru un/vai Iznomātājs patstāvīgi nevar savākt Nomniekam nomā nodoto Inventāru, tiek uzskatīts, ka Nomniekam nodotais Inventārs ir nozaudēts, līdz ar ko Nomniekam ir pienākums pilnībā atlīdzināt Iznomātājam nozaudētā Inventāra vērtību, pamatojoties uz attiecīgu Iznomātāja rēķinu.

 

8. Inventāra transportēšana.

8.1. Ja Nomnieks izvēlas inventāra piegādes pakalpojumus, Iznomātāja pienākums ir pēc pasūtījuma izdarīšanas un saskaņošanas ar savu transportu nogādāt Inventāru Nomniekam uz Nomnieka Inventāra izmantošanas vietu. Transporta pakalpojumus sedz Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izcenojumiem. Gadījumā, ja no Iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ piegādes vietā notiek transporta dīkstāve, tad visus ar transporta dīkstāvi saistītos izdevumus sedz Nomnieks. Ar transporta dīkstāvi jāsaprot transporta atrašanās piegādes vietā ilgāk par 1 (vienu) stundu, ja šajā laikā netiek veikti nekādi ar piegādāto Inventāra iekraušanu, izkraušanu vai pārvietošanu saistītie darbi.

8.2. Nomniekam jānodrošina transporta piekļūšanu inventāra iekraušanas/ izkraušanas vietai.

8.3. Iznomātāja noteiktās transportēšanas izmaksas attiecas arī uz gadījumiem, kad notiek Inventāra atgriešana Iznomātājam.

8.4. Ja inventāra iekraušanu/izkraušanu piegādes vietā jāveic Iznomātāja darbiniekam (-iem), tad tas tiek nodrošināts par atsevišķu samaksu, pēc tarifa 7 EUR/h neieskaitot PVN par personu.

 

 

9. Citi būtiskie nosacījumi.

9.1. Gadījumā ja Inventāra transportēšanu veic Iznomātājs, Nomnieks paziņo Iznomātājam 3 (trīs) darba dienas iepriekš par Inventāra nomas termiņa beigu datumu un laiku, paziņojumā precīzi norādot Inventāra nodošanas datumu, laiku un vietu. Līdzēji vienojas, ka Inventāra nodošanas datumam ir jābūt noteiktam darba dienā no plkst.9:00 līdz plkst.17:00 vai atsevišķi vienojoties citā laikā.

9.2. Nomniekam ir tiesības piedalīties Inventāra skaitliskā un tehniskā stāvokļa pārbaudē pie Inventāra nodošanas Iznomātājam. Visi pārbaudes laikā konstatētie Inventāra defekti un trūkumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta klātesošās Iznomātāja un Nomnieka pilnvarotās personas. Gadījumā, ja Nomnieka pilnvarotais pārstāvis nav ieradies uz Inventāra nodošanu, tad Iznomātājs vienpusēji sastāda aktu par konstatētajiem Inventāra defektiem un trūkumiem.

Ja Nomnieks 2 (divu) dienu laikā nav izmantojis savas tiesības apskatīt aktā konstatētos Inventāra defektus un/vai trūkumus, uzskatāms, ka Nomnieks visus aktā norādītos Inventāra defektus un/vai trūkumus ir atzinis par pamatotiem. Šajā gadījumā, ja Nomnieks 2 (divu) dienu noteiktajā termiņā nav rakstiski apliecinājis vēlmi turpināt iztrūkstošā Inventāra nomu, par iztrūkstošo vai sabojāto Inventāru Iznomātājs izraksta un piestāda Nomniekam apmaksai rēķinu. 

  • Mazais Stiprinieks
  • Sieviešu dienas rallijs
  • Stipro skrējiens
rent4event.lv © 2023